Loading...

1. Beleidsverklaring Easy Clean Up BV

Easy Clean Up BV heeft een toonaangevend concept op het gebied van afvalmanagement met het doel het concept landelijk te integreren op alle grote bouwprojecten, zowel woningbouw alsmede utiliteitsbouw. Vanaf het begin van de bouw tot en met de eindoplevering kunnen wij alle ondersteunende diensten aanbieden. Wij zijn trots op onze dienstverlening, waardoor zeer kostenbesparend en efficiënt wordt gewerkt. Bouwprojecten worden steeds groter en complexer. Easy Clean Up vertegenwoordigt vele disciplines en is gewend te werken op een bouwlocatie in een volledig operationele omgeving.

2. Over de organisatie

Easy Clean Up BV kent een informele werksfeer waarbij resultaat gericht samenwerken en ondernemerschap centraal staan. Met een platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen zijn wij een transparante organisatie. Er wordt hard gewerkt om te voldoen aan een optimale werkomgeving en -sfeer. Alle werkprocessen zowel op kantoor als op de werkvloer worden regelmatig getoetst en zo nodig verbeterd. Door de platte organisatiestructuur zijn de lijnen helder en kort. Communicatie staat hoog in het vaandel.

De belangrijkste kerncompetenties die onze organisatie en medewerkers typeren zijn :

  • Integer
  • Ondernemend en enthousiast
  • Flexibel
  • Servicegericht

3. Kwaliteit, Arbo en Milieu

Om continuïteit te garanderen heeft Easy Clean Up een VGM-systeem opgezet. Het doel van het VGM-systeem van Easy Clean Up is om de dienstverlening en veiligheidsaspecten continu te verbeteren. Ten aanzien van het waarborgen van de dienstverlening en het veilig werken heeft Easy Clean Up de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Het veiligheidsbeleid is er op gericht dat:

Een IF-ongevallenindex te halen van < 30; ons streven is een veilige werkomgeving.
Gevaren en risico’s worden vermeden. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is, zullen wij zorg dragen zodat de gevaren en risico’s voor aanvang van de werkzaamheden worden geminimaliseerd;
De noodzakelijke middelen om veilig te kunnen werken ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt toezicht gehouden op het correcte gebruik er van;
Wij streven naar een zo min mogelijke belasting van het milieu en een minimaal gebruik van energie en grondstoffen en minimaal verlies van materiaal en middelen;
Een ieder wordt gemotiveerd om een zo groot mogelijke betrokkenheid voor de veiligheid,kwaliteit, orde en netheid na te streven;
Wij persoonlijk letsel zullen voorkomen en wij zorg dragen voor de veiligheid van derden;
Wij streven naar continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Ter handhaving en verbetering van het VGM-beleid worden de onderwerpen Veiligheid, Gezondheid en Milieu minimaal vier keer per jaar besproken tijdens de Toolboxmeetings.

Wij verwachten van alle leden van de organisatie een zichtbare betrokkenheid bij de realisatie van de VGM-doelstellingen, zodat blijvende resultaten kunnen worden geboekt;
Alle mogelijkheden zullen worden aangewend om de beleidsverklaring uit te dragen. In geval van meningsverschillen wordt er vanuit gegaan, dat deze beleidsverklaring als toetssteen kan worden gebruikt;
De directie van Easy Clean Up onderschrijft het in het KAM-handboek omschreven beleid en zal de organisatie in staat stellen haar KAM-systeem te waarborgen en haar verplichtingen na te komen. Deze beleidsverklaring zal minimaal elke drie jaar worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Bij onze bedrijfsvoering wordt hard gewerkt aan succesvolle uitvoering van ons beleid, zodat wij kunnen anticiperen op de gewenste hedendaagse maatstaven.

Amsterdam, 02 januari 2012

De directie,

S.U. Rehman