ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN: de besloten vennootschap Easy Clean Up B.V. als OPDRACHTNEMER

Kamer van Koophandel Amsterdam 34208235

HOOFDSTUK 1 (ALGEMEEN)

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker/Opdrachtnemer : Easy Clean Up B.V., gebruiker van de algemene voorwaarden
Opdrachtgever : De wederpartij van de opdrachtnemer
Overeenkomst : De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever;
Het werk : Het totaal van de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de opdrachtnemer geleverde zaken.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer en opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer prevaleren;

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing;

2.4 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle gedagtekende aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, gelden als gesloten:

 1. a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
 2. b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door opdrachtnemer gedaan aanbod;
 3. c) bij gebreke daarvan, door het feitelijk uitvoering geven aan de opdracht, zoals het afleveren en/ of installeren van de goederen en de apparatuur of het aanvangen van de werkzaamheden.

3.3 De factuur wordt geacht de overeenkomst en de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen juist en volledig weer te geven – ook bij mondelinge overeenkomsten c.q. meerwerk overeenkomsten – behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

3.4 Indien opdrachtnemer tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk opdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever die op het werk aanwezig is en opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd, althans niet geprotesteerd ten tijde van de uitvoering van het meerwerk, geldt dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven;

3.5 Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een ander natuurlijk en/of rechtspersoon persoon sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.6 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief transport-, afvoer-, ruimings-, stortings-, en vernietigingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

3.7 Prijzen zijn gebaseerd op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens. Als deze gegevens onjuist blijken, dan is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd eventuele extra kosten in rekening te brengen. De opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in te staan voor vergunningen van overheidswege. Indien tijdens het werk de noodzaak blijkt voor een andere uitvoering, is de opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen tegen haar geldende tarieven.

3.8 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of delen daarvan. De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door opdrachtnemer vastgestelde prijzen op datum overeenkomst en bij gebreke daarvan aan de hand van de op de datum van de opdracht geldende bruto-prijzen. De uurprijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

3.9 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft;

3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.11 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de door partijen overeengekomen bepalingen;

4.2 Opdrachtnemer stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht (delen van) werkzaamheden te laten verrichten door derden; Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend. Tenzij anders overeengekomen draagt de opdrachtgever zorg voor de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen. Indien tijdens het werk de noodzaak blijkt voor een andere uitvoering, dan is de opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen tegen haar op dat moment geldende tarieven.

4.4 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.5 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot de overeenkomst met opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk van opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt;

4.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;

4.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn;

4.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

4.9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;

4.10 Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

4.11 In verband met de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden dient opdrachtgever aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of indirect betrekking hebben op de uit te voeren werkzaamheden, zodat adequaat de voortgang kan worden bewaakt;

4.12 Het door opdrachtgever beschikbaar gestelde materieel dient te voldoen aan de wettelijke en door de arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften;

4.13 Opdrachtgever draagt op haar kosten, tenzij anders overeengekomen, jegens opdrachtnemer zorg voor:

 • beschikbaarheid en bereikbaarheid van het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd en voor zover nodig voor omliggende terreinen;
 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen van en naar opslagplaats en het werk, horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats daaronder begrepen.
 • aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
 • aanwezigheid van verlichting, verwarming, gas en water;
 • verlichting van het bouwterrein;
 • tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen;
 • noodzakelijke verkeersmaatregelen;
 • verwijderen van obstakels die de uitvoering van de werkzaamheden beïnvloeden;
 • afdoende veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan het werk;
 • orde en veiligheid op het werk, het werkterrein en de gebouwen waarin de werkzaamheden worden verricht; schaftruimten en sanitaire voorzieningen;
 • eventuele noodzakelijke vergunningen van overheidswege;
 • eventuele toestemming van omwonende en omliggende bedrijven voor de uitvoering van de werkzaamheden

4.15 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is;

4.16 Opdrachtnemer dient in de gelegenheid gesteld te worden de door de opdrachtgever gegeven opdrachten uit te voeren op normale werkdagen en onder normale omstandigheden op door de opdrachtnemer aan te geven tijdstippen.

Artikel 5 – Levering & Oplevering

Algemeen:

5.1 Indien opdrachtnemer een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

5.2 Indien opdrachtnemer het werk uitvoert, geschiedt levering van materialen, zaken en diensten op de locatie waar opdrachtnemer het werk zal uitvoeren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

5.3 Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst kan het (op)leveringstijdstip pas bepaald worden nadat opdrachtgever deze informatie aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld;

Levering van zaken:

5.4 Tenzij de opdrachtnemer het werk uitvoert, geschiedt levering af adres van opdrachtgever.

5.5 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat opdrachtnemer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.6 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;

5.7 Indien de zaken worden bezorgd, is opdrachtnemer gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

Opneming en oplevering:

5.8 Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden voltooid is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- of nationale feestdag. Dagen waarop opdrachtnemer vanwege onwerkbaar weer geen werkzaamheden kan uitvoeren worden niet onder werkdagen gerekend. Het werk zal steeds op een werkdag worden opgenomen. Valt de opneming niet op een werkdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van opname.

5.9 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever – bij voorkeur schriftelijk – uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van opdrachtnemer en strekt ertoe te constateren of de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5.10 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk medegedeeld, hetzij door ondertekening van het proces-verbaal van opneming direct na opneming, hetzij uiterlijk binnen vijf dagen na de opneming, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als omschreven in de volgende leden, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als de dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de opdrachtgever is verzonden.

5.11 Wordt niet binnen vijf dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de vijfde dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

5.12 Geschiedt de opneming niet binnen vijf dagen na de door opdrachtnemer voorgestelde dag, dan kan opdrachtnemer schriftelijk een nieuwe aanvrage tot opdrachtgever richten, met het verzoek het werk binnen vijf dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde dag na de als eerst door de opdrachtnemer voorgestelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden de vorige twee leden overeenkomstige toepassing.

5.13 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

5.14 Het werk wordt eveneens geacht te zijn goedgekeurd indien de gebruiker de laatste termijn in rekening brengt middels een factuur en de opdrachtgever niet binnen een tijdsbestek van 14 dagen na het verzenden van deze factuur aangeeft dat zij het werk niet goedkeurt;

5.15 Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

5.16 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

5.17 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig de voorgaande leden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

5.18 De opdrachtnemer is verplicht eventuele kleine gebreken die geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt dertig dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het voorgaande lid als opgeleverd wordt beschouwd.

5.19 Opdrachtnemer is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 6 – Wijziging van uitvoering / de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal opdrachtnemer deze extra werkzaamheden in rekening brengen bij opdrachtgever conform haar gebruikelijke tarieven;

6.2 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.3 Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen na 2 maanden datum offerte, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan doordat bijvoorbeeld sociale lasten, stortingskosten, omzetbelasting, leges, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal, zijn gestegen;

6.4 Indien opdrachtnemer voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe adviezen, tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal opdrachtnemer de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen;

6.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk, stelposten

7.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 1. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
 2. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
 3. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

7.2 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, in plaats van dit gefixeerde bedrag, de schade te vorderen die hij heeft geleden doordat slechts een deel van de overeengekomen opdracht is uitgevoerd.

7.3 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

 1. het aanschaffen van materialen, hetzij
 2. het aanschaffen van materialen en verwerken daarvan, hetzij
 3. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst
 4. onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

7.4 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aanneemsom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. De kosten van verwerking zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost, voor zover deze kosten door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan waarmee de opdrachtgever redelijkerwijs rekening mee heeft moeten houden.

7.5 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aanneemsom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

7.6 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

Artikel 8 – Reclames

Algemeen:

8.1 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren en hem de mogelijkheid geboden te worden een eventueel gebrek in de uitvoering of de levering te herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;

8.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 30 dagen na de factuurdatum;

8.3 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

8.4 Bij onterechte reclamaties staat het opdrachtnemer vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Reclames bij geleverde zaken:

8.5 Opdrachtnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtnemer onder mee te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de pakbon/factuur te worden aangetekend en schriftelijk binnen 48 uur aan opdrachtgever te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

8.6 Eventuele tekortkomingen die niet ten tijde van (af)levering geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan opdrachtgever te worden gemeld, althans uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van enige tekortkoming.

8.7 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van opdrachtnemer juist zijn, zal opdrachtnemer naar zijn keuze nieuwe zaken leveren, dan wel de gebreken herstellen, dan wel de zaken terugnemen onder creditering van de koopprijs.

Reclames bij werken:

8.8 Niet zichtbare tekorten, welke niet tijdens de opneming waren te constateren, behoren binnen 1 maand na oplevering, doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering schriftelijk te worden gemeld;

8.9 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde;

8.10 Na het verstrijken van gemelde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 9 – Annulering

9.1 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

9.2 Annulering kan alleen plaatsvinden voordat opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Onder uitvoering wordt mede verstaan het aangaan van overeenkomsten met derden met betrekking tot inkopen van zaken en het inhuren van personen en diensten;

9.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is opdrachtgever gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs als annuleringskosten aan opdrachtnemer te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 10%
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 20%;
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 30%;
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 40%.

9.4 Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de opdrachtnemer naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. opdrachtnemer dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst;

9.5 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door opdrachtnemer aangeschafte zaken zoals materialen e.d., al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

10.1 Opdrachtnemer is onder meer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen; – er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk zal nakomen;

10.2 De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt of indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

10.3 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.5 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte van haar personeel, tekort aan personeel, verkeersopstoppingen, ongevallen, stroom-, computerstoringen, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen en te late leveringen door de leveranciers van opdrachtnemer worden daaronder begrepen;

11.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen;

11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

11.5 Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door opdrachtnemer geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen;

12.2 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan opdrachtnemer;

12.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

12.5 Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13 – Garantie

13.1 Garanties gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

13.2 Indien de te leveren zaken en materialen niet voldoen aan de overeengekomen garantie, zal opdrachtnemer de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek, naar keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid te stellen gerezen problemen op te lossen en hem een redelijke termijn te gunnen; Een beroep op een overeengekomen garantie op het werk kan alleen worden gedaan wanneer opdrachtgever periodiek het werk door een deskundige laat controleren en onderhouden;

13.3 De genoemde garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk gebruik of ondeugdelijk onderhoud of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;

13.4 Indien door opdrachtnemer garantie is verstrekt op een zaak die door een derde is geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven en gaat de verplichting voor opdrachtnemer niet verder dan het claimen van garantie bij de producent en al het nodige te doen om honorering van de claim te bewerkstelligen.

13.5 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon, uren of bijkomende kosten, deze komen voor rekening van opdrachtgever;

13.6 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14 – Modellen/monster

14.1 Is aan opdrachtgever een model, monster of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

14.2 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding gegeven;

14.3 Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Oppervlakten worden op nul decimalen afgeronde eenheden (naar boven afgerond) vastgesteld. Sparingen worden in de oppervlakte meegenomen en worden niet verrekend.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

15.2 Indien opdrachtnemer desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering.

15.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

15.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op of in het geleverde indien zij hiervan niet op de hoogte was ten tijde van de levering;

15.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens met name met betrekking tot het aanwezig zijn van verontreinigde of gevaarlijke materialen of stoffen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn;

15.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is;

15.7 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die de werkwijze heeft op de bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen;

15.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bodemverontreiniging die direct of indirect is ontstaan door de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden met overeengekomen middelen;

15.9 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade;

15.10 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien;

15.11 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij opdrachtnemer bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij opdrachtnemer steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;

15.12 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten;

15.13 Opdrachtgever dient opdrachtnemer de ruimte te bieden alle handelingen te verrichten die schade kunnen voorkomen, beperken, herstellen of opheffen, bij gebreke waarvan opdrachtgever voor de hierdoor ontstane schade aansprakelijk is.

Artikel 16 – Verontreiniging

16.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt, dat het terrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen;

16.2 Indien opdrachtnemer twijfel heeft over de hoedanigheid van het te verwijderen en/of af te voeren afval/materiaal, is opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer verplicht een onderzoek in te stellen. Bij weigering is opdrachtnemer gerechtigd een onderzoek op kosten van opdrachtgever te laten instellen. Tot de uitslag van het onderzoek bekend is, is opdrachtnemer bevoegd uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op kosten van opdrachtgever op te schorten;

16.3 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer zonder diens toestemming afval aanbiedt, dat wat betreft de hoedanigheid afwijkt van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten en schaden van opdrachtnemer;

16.4 Indien opdrachtnemer opgedragen wordt materiaal en materieel te be-/verwerken en/of af te voeren, dat op het moment van het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden naar overheidsnormen als verontreinigd of gevaarlijk wordt beschouwd, blijft opdrachtgever, indien nodig met terugwerkende kracht, eigenaar van het verontreinigde of gevaarlijke materiaal en materieel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ongeacht de bekendheid van partijen, op welk moment dan ook, met de verontreiniging of het gevaar. In het voorkomende geval wordt opdrachtnemer geacht nimmer eigenaar te zijn geweest;

16.5 Extra kosten, voortvloeiende uit het feit dat het te be-/verwerken en/of af te voeren materiaal en materieel als verontreinigd of gevaarlijk wordt beschouwd, die op het moment van het uitbrengen van de offerte om welke reden dan ook voor opdrachtnemer niet voorzienbaar waren, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17 – Naburige gebouwen, gronden

17.1 Voordat opdrachtnemer met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal aanvangen, is opdrachtgever verplicht zich een beeld te vormen van en voor zoveel nodig onderzoek te doen naar de staat en toestand van eventuele naburige gebouwen en gronden en het mogelijke effect van de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden op die zaken;

17.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vóór aanvang van de werkzaamheden hieromtrent inlichten en met hem overleggen omtrent eventueel te nemen maatregelen en/of voorzieningen. Door opdrachtnemer extra te treffen maatregelen en/of voorzieningen zullen worden beschouwd als meerwerk;

17.3 Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico eventueel aanvullende noodzakelijke maatregelen en/of voorzieningen te (doen) treffen ter voorkoming en/of beperking van schade aan zaken van derden.

Artikel 18 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde materialen, grondstoffen en andere zaken gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 19 – Ter beschikkingstelling van een loonwerker

19.1 Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van een medewerker van opdrachtnemer zal hij dit in verband met de planning tijdig aan opdrachtnemer dienen aan te geven. De opdrachtgever dient dan tevens aan te geven voor hoeveel uur hij gebruik wenst te maken van de medewerker;

19.2 De kosten van het inhuren van een medewerker worden apart in rekening gebracht op basis van een vast uurtarief;

19.3 Het is slechts mogelijk om een medewerker in te huren voor één of meerdere periode(n) van vier aaneengesloten uren. Ook wanneer de medewerker in een periode van vier uren minder dan vier uren werkt is opdrachtnemer gerechtigd vier uur in rekening te brengen;

19.4 De medewerker zal de opdrachten van opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van opdrachtgever uitvoeren;

19.5 Uitvoering van de door de opdrachtgever aan de medewerker gegeven opdrachten zal plaatsvinden op normale werkdagen en onder normale omstandigheden. Onder normale werkdagen wordt verstaan: alle werkbare werkdagen van 7:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van: zaterdagen, zondagen en ATV-dagen, alsmede erkende christelijke, plaatselijk en nationale feestdagen, alsmede van overheidswege vastgestelde vrije dagen;

19.6 De medewerker zal de door de opdrachtgever gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht

19.7 Indien over de uitvoering van de opdracht tussen opdrachtgever en medewerker verschil van mening bestaat of de medewerker zich ziek meldt, dan dient opdrachtgever dit direct aan opdrachtnemer te melden. Indien nodig zal opdrachtnemer voor een vervanger zorgdragen.

19.8 Terbeschikkingstelling van de werknemer aan derden door opdrachtgever is nimmer toegestaan. Dit verbod geldt mede voor terbeschikkingstelling door opdrachtgever aan een derde waarmee opdrachtgever in een groep is verbonden, dan wel in het geval dat de derde een moeder- of dochtermaatschappij is van opdrachtgever;

19.9 Overeenkomstig artikel 7:658 BW is opdrachtgever verplicht de veiligheid van de werknemer te waarborgen en te voorkomen dat de werknemer op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient opdrachtgever alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, is opdrachtgever gehouden alle door de werknemer bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de werknemer overlijdt, wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden;

19.10 Indien de werknemer schade lijdt, doordat in het kader van de opgedragen arbeid een aan de werknemer toebehorende zaak wordt beschadigd of teniet gaat, is opdrachtgever gehouden de werknemer volledig schadeloos te stellen, inclusief de door de werknemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten;

19.11 Opdrachtgever is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op opdrachtnemer worden verhaald;

19.12 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade, veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien opdrachtnemer toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de werknemer veroorzaakt, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor die aansprakelijkheid. Tevens is opdrachtgever verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden;

19.13 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de werknemer aangegane of ontstane verbintenissen met opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van opdrachtnemer als de werkgever van de werknemer;

19.14 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van opdrachtnemer.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectueel eigendomsrecht;

20.2 De in het kader van de overeenkomst eventueel door opdrachtnemer tot stand gebrachte ideeën, ontwerpen, schetsen, adviezen, berekeningen, tekeningen, stalen en modellen en dergelijke of delen hiervan, blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

20.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 – Betaling

21.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of een nader overeen te komen termijn, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in Euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

21.2 Het staat opdrachtgever niet vrij eventuele vorderingen van hem op opdrachtnemer te verrekenen met betalingsverplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer.

21.3 Opdrachtnemer is gerechtigd voorschotbedragen c.q. termijnbedragen in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschotbedrag/termijnbedrag zal opdrachtnemer met de uitvoering aanvangen;

21.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

21.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, (verzoek tot) toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

21.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 22 – Incassokosten

22.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

22.2 Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 23 – Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 – Deponering algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam

HOOFDSTUK 2 – Easy Clean Up B.V. als onderaannemer

Artikel 26 – Bepalingen betreffende opdrachten als onderaannemer

26.1 De in dit artikel genoemde bepalingen hebben alleen betrekking op het optreden van Easy Clean Up B.V. als onderaannemer. Deze bepalingen gelden niet indien Easy Clean Up B.V. zelf overeenkomsten aangaat met onderaannemers (zie daarvoor hoofdstuk 3).

26.2 Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor een (Car)verzekering voor de uitvoering van de overeenkomst en de aansprakelijkheden die daaruit voort kunnen vloeien.

26.3 Onderaannemer is pas gebonden aan bepalingen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en zijn opdrachtgever, indien zulks uitdrukkelijk uit de overeenkomst blijkt.

26.4 Slechts tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, geldt de oplevering tussen onderaannemer en zijn directe opdrachtgever als oplevering van het werk.

26.5 Indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zal onderaannemer zijn opdrachtgever desgevraagd een opgave verstrekken van alle werknemers, die door onderaannemer in het kader van de uitvoering van het door opdrachtgever opgedragen werk zijn aangewezen of zullen worden aangewezen. De opgave kan onder meer zien op loonstaten met BSN-nummer, een kopie van een legitimatiebewijs en werkvergunning van de werknemers.

26.6 Indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zal onderaannemer zijn opdrachtgever desgevraagd een opgave verstrekken van:

 • het loonbelastingnummer van onderaannemer;

26.7 Indien zulks schriftelijk is overeengekomen zal onderaannemer aan zijn opdrachtgever desgevraagd een verklaring overleggen inzake betalingen aan de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen.

26.8 Het niet (tijdig) aanleveren door onderaannemer van de in de vorige leden genoemde informatie, kan voor opdrachtgever geen aanleiding zijn ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door zijn aan onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens onderaannemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen;

HOOFDSTUK 3 – Easy Clean Up B.V. als opdrachtgever aan onderaannemer

Artikel 27 – Bepalingen betreffende opdrachten van Easy Clean Up BV aan derden

27.1 In de in dit artikel genoemde bepalingen worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Gebruiker / Opdrachtgever : Easy Clean Up B.V., opdrachtgever, gebruiker van deze bepalingen, gebruiker van de diensten van derde;
Onderaannemer : de leverancier, de wederpartij van gebruiker;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en de onderaannemer
Het werk : Het totaal van de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de opdrachtnemer geleverde zaken.

De in dit artikel genoemde bepalingen gelden niet als gebruiker optreedt als aannemer (zie daarvoor Hoofdstuk 2).

27.2 Onderaannemer dient gebruiker op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers, die door onderaannemer in het kader van de uitvoering van het door gebruiker opgedragen werk zijn aangewezen of zullen worden aangewezen;

27.3 Onderaannemer zal gebruiker steeds op eerste verzoek de loonstaten met BSN-nummer, een kopie van een legitimatiebewijs en werkvergunning van de werknemers ter inzage verstrekken, alsmede gebruiker schriftelijk informeren waar, wanneer en op welke tijden de werknemers werkzaam zijn;

27.4 Onderaannemer staat jegens gebruiker in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers;

27.5 Onderaannemer is verplicht gebruiker op eerste verzoek schriftelijk de navolgende gegevens te verstrekken:

 • de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij onderaannemer is ingeschreven;
 • een geldig bewijs van inschrijving bij de Kamer van koophandel;
 • het loonbelastingnummer van onderaannemer;

27.6 Onderaannemer is verplicht aan gebruiker op diens eerste verzoek een verklaring te overleggen inzake betalingen aan de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen. Onderaannemer zijnde een ZZP-er is verplicht een door de belastingdienst verstrekte geldige “Verklaring Arbeidsrelatie” te verstrekken, welke nog conform de huidige actuele fiscale uitgangspunten van toepassing is;

27.7 Onderaannemer dient een voldoende administratie te voeren met betrekking tot de betalingen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger der directe belastingen betreffende aangemelde werknemers;

27.8 Gebruiker heeft steeds het recht de door onderaannemer ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door haar aan onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens onderaannemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen;

27.9 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is onderaannemer op eerste verzoek van gebruiker verplicht ter zake het opgedragen werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. Gebruiker zal alsdan het recht hebben het gedeelte van de door haar aan onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom, die wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt voor gebruiker tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom;

27.10 Indien en zolang onderaannemer gebruiker nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis heeft gesteld, zal gebruiker gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden;

27.11 Onderaannemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te laten uitvoeren dan na van gebruiker verkregen schriftelijke goedkeuring;

27.12 Ingeval onderaannemer enig deel van de overeenkomst door een derde, na goedkeuring gebruiker, laat uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen;

27.13 Indien de overeengekomen uitvoeringstermijn respectievelijk levertijd wordt overschreden, heeft de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het recht de overeenkomst van onderaanneming te ontbinden, onverminderd diens recht op volledige schadevergoeding;

27.14 De onderaannemer is verplicht indien de overeengekomen (op)levertijd respectievelijk uitvoeringstermijn niet kan worden nagekomen hiervan in ieder geval ten minste twee weken voor deze overeengekomen tijd respectievelijk termijn aan de gebruiker mededeling te doen. Onderaannemer is hierbij tevens verplicht aan gebruiker mede te delen welke maatregelen zij heeft getroffen om op zo’n kort mogelijke termijn (op) te leveren, respectievelijk uit te voeren;

27.15 De overeengekomen termijnen zijn fatale termijnen;

27.16 Ingeval van niet nakoming van de door onderaannemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt onderaannemer aan gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete ten belopen van 10% van de tussen gebruiker en onderaannemer geldende aanneemsom of koopsom, plus de kosten benodigd om de werken door derden te laten afronden, dit onverminderd het recht van gebruiker om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

27.17 Indien een overeenkomst tussen Easy Clean Up BV en onderaannemer wordt aangegaan zal deze met de algemene voorwaarden als samen worden beschouwd.

Easy Clean Up kan uw partner zijn voor de inzet van:

 • bouwopruimers
 • handymen koffiedames
 • afvalagenten
 • betonafwerkers
 • aanpiccalateurs
 • magazijnbeheerders
 • verkeersregelaars
 • poortwachters/beveiligers
 • glazenwassers
 • liftboy’s
 • kantelsystemen (gratis)
 • rolcontainers (gratis)
 • professionele stofzuigers (gratis)

En bij de volgende dienstverlening:

 • keetonderhoud
 • specialistisch onderhoud
 • opleveringsschoonmaak
 • hak- en sloopwerk
 • bewaking van uw bouwplaats
 • containerservice
 • schoonmaakwerkzaamheden